Česká verzecz Slovenská verziask English versionen

Search

advanced

0 €

 • Transport by courier over Slovakia for 30€
 • Returning product in 15 days
 • Phone orders 0905 167 640
Poll

Máme rozšířit sortiment?

To show the results

Recommend us

Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?

» Recommend us!

1. Všeobecné ustanovenia


a) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.sport-outdoor.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

b) VOP sú platné od 30. apríla 2018

c) Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Vymedzenie pojmov


» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Sport-Outdoor.sk, firma Ing. Martin Danko, so sídlom na Adyho 2935/6 v Lučenci, IČO: 37242431, číslo živnostenského registra 606-8876.
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Sport-Outdoor.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

3. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy


a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

b) Do doby, kým kupujúci proces objednávania neukončí kliknutím na odkaz "OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY" a objednávka se stane záväznou, má kupujúci možnosť objednávanie tovaru zrušiť. (Buď stránku opustí bez potvrdenia objednávky alebo sa vráti kliknutím na odkaz "Späť" k obsahu košíka a vymaže ho.

c) Po odoslaní záväznej objednávky obdrží zákazník potvrdenie objednávky (zhrnutie) na e-mailovú adresu, ktorú uviedol počas objednávania.

d) V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na číslo, ktoré bolo uvedené v objednávke a to v náležitostiach, ktoré súvisia s plnením kúpnej zmluvy.

e) Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

f) Objednávka kupujúceho je po potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zostáva prístupná kupujúcemu po prihlásení sa do jeho užívateľského účtu. Kupujúci má právo zrušiť objednávku (odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy) bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Zmeny v objednávke je možné do momentu odoslania tovaru kupujúcemu.

4. Kúpna cena


a) Kúpne ceny tovarov a služieb sú v e-shope uvádzané vrátane DPH, ako aj vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.

b) Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobov ponúkaných v objednávkovom formulári, a to nasledovnými spôsobmi:
* v hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru v mieste prevádzky predávajúceho na adrese: Sport-outdoor, Retail Park – budova TPD, Obchodná 11, 96001 Zvolen
* v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste, ktoré kupujúci určil v objednávke
* bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.: IBAN: SK94 0200 0000 0030 6811 4657 vedený v spoločnosti VÚB, a.s., alebo SK05 1100 0000 0026 2103 6056 vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s. (ďalej len „ účet predávajúceho“)
* bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal

c) V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

d) Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru nakupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne ho pošle priamo s objednaným tovarom.

e) Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane.

f) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu za tovar, ktorý sa ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, a organizovať reklamné zľavové akcie. To všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Storno objednávky


a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich pracovných dní.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa vzťahuje aj pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, v zmysle zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu:

Sport-Outdoor.sk, Ing. Martin Danko, Podjavorínskej 21, 98401 Lučenec

» tovar nesmie byť poškodený
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu (ak bol súčasťou), návodu a dokladu o kúpe
» tovar neposielajte doporučene, ani na dobierku - stačí ho poslať ako poistený balík

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

7. Dodacie podmienky


a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obyčajne od 2 do 5 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

8. Poplatky za prepravu


a) Kuriérska spoločnosť GLS alebo Slovak Parcel Service (na dobierku, prevodom alebo pri platbou kartou)
- pri objednávke do 30,00 Eur účtujeme poplatok 3.30 Eur
- pri objednávke nad 30,00 Eur je prepravné ZADARMO.

b) Slovenskou poštou balíky neposielame!

c) Balné neúčtujeme.

d) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

e) Pri nákupe nad 330 €uro na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

f) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

9. Osobné prevzatie tovaru


Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu Sport-Outdoor.sk, Ľ. Podjavorinskej 2 v Lučenci. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

10. Práva z chybného plnenia a reklamácie


a) Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa).
b) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou a že tovar pri prevzatí nemá chyby. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
c) Ustanovenia uvedené v článku 7, písmeno b) obchodných podmienok sa nepoužijú:
* pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
* na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
* pri použitom tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim,
* ak to vyplýva z povahy tovaru.
d) Práva z chybného plnenia a reklamácie uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: Sport-Outdoor.sk, Ľ. Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar a spísal s kupujúcim reklamačný protokol/formulár. Tovar zakúpený online je možné reklamovať aj na diaľku (poštou). V takom prípade je kupujúci povinný poslať reklamovaný tovar čistý, hygienicky nezávadný a zabalený na adresu prevádzky predávajúceho spolu so sprievodným listom popisujúcim chybu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa v tomto prípade považuje okamih, kedy bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu.
e) Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán


a) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
b) Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
c) Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
d) K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum v SR so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.524/2013, zo dňa 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia ES č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
e) Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
f) Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy outland@outland.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia


a) Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Voľbou práva nie je kupujúci zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa odchýliť, a ktoré by sa inak v prípade neexistencie voľby práva použili podľa ustanovenia čl.6 odst.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I). Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr.
b) Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.
c) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
d) Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
e) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
f) Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
g) Pokiaľ kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Summary of possible ways of goods delivery and their prices for:


Prepravná služba GLS - kuriér * 2.90 €
Osobné vyzdvihnutie tovaru 0.00 €

* For deliveries over 49.91 € (inc. of VAT) is transport free of charge for this delivery.


Summary of possible payment methods and their prices:

PayPal 1.30 €
(orders to 49.90 € )

Tu môžete zaplatiť online kartou prostredníctvom platobnej brány PayPal.

PayPal 0.00 €
(orders from 49.91 € )

Tu môžete zaplatiť online kartou prostredníctvom platobnej brány PayPal.

Dobierkou - platba kuriérovi 1.00 €
(orders to 49.90 € )

Tu zaplatíte v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka.

Dobierkou - platba kuriérovi 0.00 €
(orders from 49.91 € )

Tu zaplatíte v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka.

Prevodom na náš účet 1.00 €
(orders to 49.90 € )

Pri tomto spôsobe platby Vám odošleme platobné údaje ihneď po skontrolovaní Vašej objednávky.

Prevodom na náš účet 0.00 €
(orders from 49.91 € )

Pri tomto spôsobe platby Vám odošleme platobné údaje ihneď po skontrolovaní Vašej objednávky.

V hotovosti pri os. prevzatí (možné len priamo na predajni) 0.00 €

Za tovar môžete zaplatiť aj hotovosťou a to pri vyzdvihnutí u nás na predajni.

Owner
 • Ing. Martin Danko
  Adyho 2935/6
  984 01 Lučenec
 • ID No.: 37242431
  VAT No.: SK1043324238
 • Tel.: 0905 167 640

 • HOT-LINE
 • Adresa predajne:
  Sport-Outdoor.sk
  Ľ. Podjavorinskej 21
  984 01 Lučenec

  Otváracie hodiny
  Pondelok: 9:00-17:00
  Utorok: 9:00-17:00
  Streda: 9:00-17:00
  Štvrtok: 9:00-17:00
  Piatok: 9:00-17:00
  Sobota: 9:00-12:00
  Nedeľa: zatvorené